Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Om forlaget

Forudsætningerne

Et forlag etableres ikke ud af den blå luft - og slet ikke et juridisk orienteret forlag. Baggrunden for Forlaget Jurainformation§ var dels forlæggerens baggrund som cand.jur. og 10 års ansættelse fra 1970 til 1980 i først det daværende Socialministerium og siden i det daværende Arbejdsministerium samt 15 års undervisning bl.a. i socialret på Den Sociale Højskole i København og på Forvaltningshøjskolens socialformidleruddannelse. En udstationering i 2 år på Kofoeds Skole og mange års arbejde som bestyrelsessekretær på skolen samt arbejde som administrativ sekretær for bl.a. Børnekommissionen bør også nævnes.

I 1976 var jeg med til at lave Schultz Sociale Love, hvilket førte til en ansættelse som redaktionschef for det juridiske område hos Schultz Forlag fra 1980 til 1982.

Etableringen af forlaget i 1985

Drevet af lysten til at gøre det bedre end de etablerede forlag kom springet ud på det dybe vand i 1985. Et samarbejde med lærerne ved de daværende skoler for plejehjemsassistenter førte til løsbladshåndbogen "Regelsamling for plejehjemsassistenter", som med uddannelsesreformen i 1990 på social- og sundhedsområdet blev til den nuværende Håndbog for social- og sundhedspersonale. Sideløbende hermed udvikledes "Regelsamling for social- og sundhedspersonale", som nu er erstattet af lovbogen "Voksne handicappede og ældre".

Et andet produkt holdt det nystartede forlag oven vande: "Socialforvaltningens Regelsamling", som blev lavet for Kommuneinformation (Kommunernes Landsforening) og straks fik stor succes ved udgivelsen i 1986 ved at sætte nye standarder for løsbladslovsamlinger, bl.a. gennem kommentarspalten til lovparagrafferne. Desværre ophørte dette samarbejde i 1993.

Socialrådgiverregelsamlingen

Et ønske fra lærerne på socialrådgiveruddannelsen i Århus har ført til en anden løsbladslovsamling: 2 bind målrettet til socialrådgiveruddannelsen, som nu også anvendes andre steder, bl.a. på uddannelsen i Odense.

Nyhedsbreve

Der blev også lavet en række nyhedsbreve, som eksisterede i 23 år frem til udgangen af 2007. Ophøret af nyhedsbrevene, som igennem årene havde haft en bred og trofast læserkreds, var en kombination af nedgang i abonnenttal, specielt hos kommuner, bl.a. som følge af kommunalreformen, stigende informationsmængder, det offentliges øgede informationsindsats, sagsbehandlernes arbejdspres og de ændrede arbejdsgange, stigende specialisering og tilsvarende reduktion af generalistholdninger, herunder manglende tid og lyst til at holde sig orienteret mere generelt om eget arbejdsområde og velfærdsområdet og samfundet i almindelighed.

Seniorhåndbogen og andre håndbøger

I 1987 kom forlagets største kommercielle succes "På pension og efterløn!", hvis forfatter var socialrådgiver Carsten Riis ansat i det daværende typografforbund og siden som socialpolitisk konsulent i HK Danmark. I januar 2003 kom så afløseren: "Seniorhåndbogen" skrevet af socialrådgiver Marianne Zerlang og pensionsrådgiver Kenneth Handgaard. Det stadig mere omfattende redaktionelle arbejde og nedgang i salget, bl.a. på grund af de øgede muligheder for at søge information på nettet førte til håndbogens ophør i 2008. Man da var der også solgt flere end 115.000 bøger.

Der er også lavet andre håndbøger, bl.a. et socialleksikon, en social almanak, en syge- og barseldagpengehåndbog, en revalideringshåndbog. Senest er i 2009 udgivet Unge i mistrivsel og i 2011 Socialret Opholdskommune Refusion.

Lovbemærknings-serien

De nye sociale love 1/7 1998 førte i 1997 til udgivelsen "Ny sociallovgivning", hvor lovbemærkningerme er sat sammen med de respektive paragraffer. Den hedder nu blot Sociallovgivning + årstal. Tilsvarende førte de nye beskæftigelsesindsatslove fra 1/7 2003 til "Ny beskæftigelsesindsatslovgivning", som nu hedder Forsørgelses- og beskæftigelseslovgivning + årstal. Begge udgives i september måned hvert år.

Andre tilsvarende udgivelser som "Kommunalreformen", "Anbringelsesreformen", "Førtidspensionsreformen" og "Ny arbejdsskadelovgivning" er efterfølgende indarbejdet i disse 2 udgivelser, som fortsat har stor udbredelse.

Lovhæfter og lovbøger

I 1998 udgav vi de første lovhæfter, hvor lovteksten suppleres med henvisninger til de relevante bekendtgørelser og vejledninger mv., og i 1999 kom så lovbøgerne, hvor bekendtgørelser og vejledninger mv. er optrykt sammen med lovteksterne inden for den respektive lovbogs område. Lovbøgerne bruges bl.a. som undervisningsmateriale på Forvaltningshøjskolens socialformidleruddannelse.

Aktuelle beløb

Beløb på velfærdsområdet dækkes af folderen "Aktuelle beløb", som har været udgivet siden 1994 og kommer hvert år i juni og i december måned.

Det Sociale Skuffedarium

En samlet elektronisk løsning for hele velfærdsområdet blev udsendt i 1999 på CD - månedligt eller kvartalsvis. Det har opdelt hele velfærdsområdet mv. i ca. 215 forskellige emner. Det omfatter ca. 150 love, 1.200 bekendtgørelser og vejledninger mv., ca. 3.000 gældender principafgørelser, som suppleres af ca. 30.000 redaktionelle stikord. Da CD-en er et medie i tilbagegang, er Skuffedariet nu under afvikling.

Socialjura

Den stigende brug af internettet har ført til, at vi i foråret 2004 påbegyndte en internetbaseret samling af al jura på velfærdsområdet og de tilgrænsende områder på tværs af de forskellige ministerier mv. En menuoversigt viser, hvilke emner hjemmesiden omfatter fordelt inden for 4 hovedområder: Generelt, Børn – unge – familier, Voksne og Handicappede – sindslidende – Ældre.

Hvert emne omfatter efter reaktionel og teknisk revision i foråret 2012 love, ændringslove og regler. Emnet er opdelt i Opslag, som omfatter alle gældende love og regler, mens Nyheder omfatter, hvad der er udsendt 2 måneder tilbage.

Hjemmesiden omfatter tillige pressemeddelelser.

Konferencer og kurser

Vi prøver at holde den socialjuridiske fane højt gennem den socialretlige 2-dages konference hvert efterår på Hotel Nyborg Strand. Konferencen er blevet en institution, som hvert år samler op mod 200 deltagere, hvoraf mange er gengangere.

Konsulentbistand

Samtidig yder vi konsulentbistand om den sociale lovgivning og hjælpemidlerne her både i konkrete situationer og mere permanent til bl.a. Danmarks Apotekerforening og LO's uddannelse af tillidsfolk.

Status

Jurainformation har altid været et lille forlag med kun få ansatte og har aldrig modtaget nogen form for offentlig eller privat støtte. Men vi har mange samarbejdspartnere i et veludbygget netværk af forfattere, redaktører og bidragydere samt et godt samarbejde med mange myndigheder, organisationer og foreninger.

Men selv om vi er et lille forlag, så tillader vi os at tro, at de fleste på velfærdsområdet kender os for et eller andet produkt. Vi har ca. 10.000 personer, foreninger, institutioner og myndigheder som kunder.

Gennem de senere år har det juridiske arbejde på social- og beskæftigelsesområdet mv. i betydelig grad skiftet karakter. Regelmængden er forøget, tilsvarende detaljeringsgraden, og retsforskrifternes levetid er dramatisk forkortet. Hertil kommer, at der fra centralt hold i langt højere grad end tidligere fastsættes både juridiske og metodemæssige rammer for sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen i kommunerne er også i betydelig grad præget af elektroniske hjælpemidler, og digitaliseringen har muliggjort en meget detaljeret og kompliceret regelgivning. Endelig er holdningen hos dele af personalet måske også under forandring i retning af en mere lønmodtagerorienteret indstilling væk fra det faglige engagement og det store bankende hjerte.

Af sparegrunde har mange kommuner også reduceret indkøb af juridiske hjælpemidler og adgangen til at deltage i kurser og på konferencer. Det fører undertiden til henvendelser på forlaget, hvor sagsbehandlere køber trykt lovstof for egne midler!

Så selv om borgernes retssikkerhed fylder meget i den poltiske debat, så er virkeligheden nok, at kendskabet til og arbejdet med juraen ikke gennem årene er blevet bedre, og at mange borgere fortsat - eller måske endda i stigende grad - føler sig fremmedgjort i forhold til det offentlige. Og det kan befrygtes, at etableringen af Udbetaling Danmark og planerne om digitalisering af al borgerkontakt vil forstærke den udvikling.

Maj 2012

Erik Vølund Mortensen

Forlægger, cand.jur.